Najnovija vest
17.05.2016. Vest postavio / Vest preuzeta sa:
http://www.eko.minpolj.gov.rs/izrada-treceg-nacionalnog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske-konvencije/  
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09). Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na sajtu Ministarstva se nalazi formular za izradu Izveštaja na srpskom i engleskom jeziku. Tekst Arhuske konvencije može se preuzeti na adresi: http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/doc/konvencija.pdf Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu uneti u Izveštaj ili da se posebno naglase, pošalju do 05. juna 2016. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@eko.minpolj.gov.rs Planirano je da se nakon izrade radne verzije Izveštaja isti stavi na uvid javnosti 30 dana.
 
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?