Vesti

Mreža Arhus centara Srbije na čelu sa Arhus centrom Južne i Istočne Srbije održala je početni sastanak sa revijom modela od recikliranog materijala u okviru projekta "Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe i definisanje “održivosti” u ovom kontekstu u Srbiji” – akronim “Održivo korišćenje biomase”.

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
16.10.2015.

 Mreža Arhus centara Srbije na čelu sa Arhus centrom Južne i Istočne Srbije započela je realizaciju projekta "Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe i definisanje “održivosti” u ovom kontekstu u Srbiji” – akronim “Održivo korišćenje biomase”. Projekat je pomogla Vlada Savezne republike Nemačke preko Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cilj projekta je podizanje svesti  javnosti o mogucnostima i načinima održivog iskorišcenja biomase u svrhu dobijanja energije kao i sa njegovim pozitivnim socijalnim, ekonomskim i ekološkim aspektima.  

Srbija poseduje veliki potencijal biomase u poljoprivredi i šumarstvu za proizvodnju energije. Cilj Republike Srbije je da ovaj potencijal učini pristupačnijim i na taj način doprinese povećanju udela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije. Toplane, kao i industrijska postrojenja i domaćinstva pokazuju sve veću zainteresovanost za korišćenje bioenergije za proizvodnju toplotne i električne energije.

Projekat će biti sproveden u osam opština i gradova u Srbiji u kojima će biti izvršeno javno zagovaranje korišćenja biomase u energetske svrhe i u dijalogu sa zainteresovanom javnošću će biti definisani ekološki, socijalni i ekonomski aspekti održivosti korišćenja biomase u Republici Srbiji.

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?