Vesti

Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu - infopaket

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
14.10.2016.

 U okviru međunarodnog projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u državama članicama OSCE-a” Arhus centar Južne i Istočne Srbije sproveo je projekat „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu”, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta.

Tokom realizacije projekta urađena je revizija postojećih planskih i drugih dokumenata vazanih za vanredne situacije na teritoriji opštine Bajina Bašta. Urađena i jednoglasno usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta, a sledi donošenje Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta.

U aktivnostima oko izrade pomenutih dokumenata učestvovala je šira stručna javnost, donošenje je prošlo kroz proces javne rasprave, a u toku čitavog projekta je vođena kampanja uključivanja i edukacije javnosti. Nakon usvajanja dokumenata izvršena je edukacija poverenika civilne zaštite, a plan je da sa ovim aktivnostima nastavi kako bi bio osposobljen  Sistem civilne zaštite, koji je i najbliži građanima i građankama Bajine Bašte.

NADLEŽNOSTI ORGANA OPŠTINE

Skupština Opštine: U ostvarivanju svoje uloge u sistemu zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara na teritoriji Opštine a u skladu odredbama Zakona o vanrednim situacijama, Skupština opštine Bajina Bašta vrši sledeće poslove:

·          Donosi Plan i Program razvoja sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine,                    

·          Planira i utvrđuje izvore finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji Opštine,

·          Obrazuje Opštinski štab za vanredne situacije;

·          Razmatra visinu nastalih šteta od elementarnih nepogoda i dostavlja zahteve za pomoć od  Vlade Republike Srbije,

·          Obrazuje Situacioni centar za potrebe lokalne samouprave, u skladu sa propisima,

·          Razmatra izveštaje Predsednika Opštine o bitnim pitanjima za zaštitu i spasavanje,

·          Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonima i drugim propisima.

Opštinsko veće: U ostvarivanju svoje uloge u sistemu zaštite i spasavanja stanovništva, životinja,  materijalnih i kulturnih dobara na teritoriji Opštine u skladu sa  Zakonom,  Opštinsko veće vrši sledeće poslove:

·          Donosi  Procenu ugroženosti za teritoriju Opštine i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama,

·          Obrazuje Komisiju za procenu štete nastale od elementarnih nepogoda,

·          Donosi Odluke o naknadi štete nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,

·          Prati realizaciju preventivnih mera zaštite,

·          Preko Situacionog centra, prati stanje ugroženosti na teritoriji Opštine, preduzima mere  u cilju sprečavanja nastajanja i eliminisanja vanredne situacije i o sprovedenim aktivnostima obaveštava Skupštinu Opštine i 

·          Predlaže akta koja donosi Skupština Opštine u cilju regulisanja delovanja u vanrednim situacijama.

Predsednik Opštine: U ostvarivanju svoje uloge u sistemu zaštite i spasavanja stanovništva, životinja,  materijalnih i kulturnih dobara na teritoriji Opštine u skladu sa Zakonom, Predsednik Opštine vrši sledeće poslove:

·          Stara se o sprovođenju Zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i spasavanja;

·          Obavlja funkciju komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije i rukovodi njegovim radom;

·          Određuje osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje,

·          U saradnji sa načelnikom štaba predlaže postavljenje ostalih članova štaba za vanredne situacije;

·          Donosi odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Opštine;

·          Rukovodi zaštitom i spasavanjem i naređuje mere utvrđene Zakonom i drugim propisima;

·          Usmerava i usklađuje rad Opštinskih organa i pravnih lica čiji je Opština osnivač  u cilju sprovođenja mera zaštite i spasavanja, kroz aktivnost Situacionog centra; 

·          Predlaže Opštinskom veću Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama,  na usvajanje;

·          Naređuje formiranje, opremanje i obuku jedinica civilne zaštite Opšte namene;

·          Ostvaruje saradnju sa načelnikom upravnog okruga i okružnim štabom za vanredne situacije u jedinstvenom i usklađenom delovanju u vanrednim situacijama;

·          Naređuje evakuaciju građana, životinja, pravnih lica i materijalnih dobara sa ugroženog područja i stara se o njihovom zbrinjavanju, kroz aktivnost Situacionog centra;                        

·          Stara se o organizaciji i sprovođenju mobilizacije građana, pravnih lica i materijalnih dobara u cilju uključenja istih u aktivnosti zaštite i spasavanja;

·          Odlučuje o organizovanju prevoza, smeštaja i ishrane pripadnika jedinica civilne zaštite Opšte namene i građana koji učestvuju u zaštiti i spasavanju stanovništva, životinja i materijalnih dobara u Opštini;

·          Odlučuje o uvođenju dežurstva u Opštinskim organima i drugim pravnim licima u vanrednoj situaciji;

·          Ostvaruje saradnju sa susednim Opštinama, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vojskom Srbije, kroz aktivnost Situacionog centra, u cilju usklađivanja aktivnosti u vanrednim situacijama;

·          Razmatra i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti zaštite i spasavanja iz svoje nadležnosti i

·          Izveštava Skupštinu Opštine o stanju na terenu i o preuzetim aktivnostima u vanrednoj situaciji.

Opštinska uprava u okviru svoje nadležnosti u sistemu zaštite i spasavanja obavlja sledeće poslove i zadatke:

·          Prati stanje u vezi sa zaštitom i spasavanjem i preduzima mere za zaštitu i spasavanje, kroz aktivnost Situacionog centra;

·          Učestvuje u izradi Procene ugroženosti teritorije opštine Bajina Bašta i  Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;

·          Učestvuje u pripremama i izvođenju privremenog pomeranja ili evakuacije stanovništva i sprovođenju zbrinjavanja stanovništva;

Stara  se oko obezbeđenja neophodnih sredstava za rad Opštinskog štaba za vanredne situacije;

·          Vrši poslove urbanističkih mera zaštite i spasavanja iz svoje nadležnosti;

·          Nabavlja i održava sredstva za uzbunjivanje u okviru sistema javnog uzbunjivanja u Republici Srbiji, učestvuje u izradi studija pokrivenosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju Opštine;

·          Stara se o obezbeđivanju telekomunikacione i informacione podrške za potrebe zaštite i spasavanja;

·          Organizuje, razvija i vodi ličnu i kolektivnu zaštitu;

·          Učestvuje u organizaciji,formiranju i opremanju jedinice civilne zaštite Opšte namene;

·          Ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Sektora za vanredne situacije i slično.

Poslovi zaštite i spasavanja Opštine: Stručne, operativne, planske i organizacione poslove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za opštinu Bajina Bašta vrši Odeljenje za privredu i lokalni razvoj Opštinske uprave  opštine Bajina Bašta.

Opštinski štab za vanredne situacije sprovodi objedinjavanje, koordinaciju i rukovođenje snagama za zaštitu i spasavanje jedinicama civilne zaštite Opšte namene koje formira Opština i aktivnostima koje se preduzimaju u zaštiti i spasavanju ljudi, životinja i materijalnih dobara, kao i sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko–tehnoloških nesreća i drugih opasnosti na teritoriji opštine Bajina Bašta. Pored nadležnosti utvrđenih Zakonom, Opštinski štab za vanredne situacije može narediti i sledeće mere:

·          Mobilizaciju jedinica civilne zaštite Opšte namene, građana i materijalnih sredstava;

·          Angažovanje osposobljenih pravnih lica;

·          Uvođenje dežurstva pravnih lica;

·          Poseban režim obavljanja određenih komunalnih delatnosti;

·          Posebne mere i postupke higijensko – profilaktičkog karaktera;

·          Poseban režim saobraćaja ili zabranu saobraćaja lokalnim putevima;

·          Evakuaciju stanovništva;

·          Određivanje drugačijeg rasporeda radnog vremena;

·          Posebne prioritete u isporuci komunalnih i drugih proizvoda i pružanja usluge (vode, grejanje, gasa, električne energije, gradskog prevoza, drumskog  prevoza i sl.);

·          Privremenu zabranu pristupa i kretanja u pojedinim ugroženim područjima;

·          Privremenu zabranu korišćenja određenih pokretnih  i nepokretnih stvari vlasnicima odnosno korisnicima,

·          Obezbeđenje obaveznog poštovanja naređenih mera od strane stanovništva i pravnih lica u organizovanju  i sprovođenju evakuacije i drugih aktivnosti u zaštiti i spasavanju;

·          Korisnicima, odnosno vlasnicima stambenih zgrada, stanova, poslovnih prostorija i drugih zgrada da prime na privremeni smeštaj ugrožena lica iz ugroženog područja;

U slučaju vanredne situacije možete se obratiti štabu za vanredne situacije koji dežura 24 sata na sledeće brojeve telefona: 031 862-581 i 031 862-580 ili koordinatoru štaba Aleksandru Markoviću: aleksandarmarkovicbb@gmail.com mob.tel 069 82 59 240.

CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na različite vrste opasnosti koje ugrožavaju ljude, životinje, imovinu, kulturna dobra, životnu sredinu itd. Poverenici i zamenici poverenika u mesnim zajednicama preduzimaju neposredne mere za učešće građana u sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite i rukovode jedinicama civilne zaštite opšte namene. Građani na ugroženim i nastradalim područjima dužni su da postupaju u skladu sa uputstvima poverenika, odnosno zamenika poverenika.

Poverenici civilne zaštite: Za organizaciju i sprovođenje preventivnih mera zaštite i pokretanje početnih aktivnosti u slučaju pojave opasnosti po ljude i materijalna  sredstava, Opštinski štab za vanredne situacije, imenuje poverenike  civilne zaštite i njihove zamenike  neseljenim mestima na teritoriji opštine Bajina Bašta. Poverenici i zamenici poverenika u naseljenim mestima preduzimaju neposredne mere za učešće građana u sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite, lične, uzajamne i kolektivne zaštite i rukovode jedinicama civilne zaštite Opšte namene.

Opština Bajina Bašta je usvojila Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i Naredbu o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. Tokom realizacije projekta, izabrani su i novi predsednici mesnih zajednica, koji su ujedno i poverenici civilne zaštite.

POVERENICI CIVILNE ZAŠTITE PO MESNIM ZAJEDNICAMA U OPŠTINI BAJINA BAŠTA

Kostojevići          Slobodan Mitrović  064/18-89-424

Višesava              Željko Jovanović   065/81-01-696

Rača                    Slobodan Sredojević     064/86-87-530

Bušinsko Polje   Zoran Marjanović   064/84-59-801

Mala Reka          Miroslav Ilijašević      064/84-75-337

Jelovik                 Dragan Spasojević      065/20-03-596

Lug 1                    Saša Ivanović                 064/20-46-658

Lug 2                    Slaviša Lazarević          065/86-30-033

Perućac               Dragan Todorović       060/36-41-382

Rogačica             Bojan Jovačnić             069/44-45-666

Zaglavak            Vidan Radovanović    064/35-13-370

Solotuša            Ivan Milosavljević      061/20-05-712

Gvozdac             Miloje Nikolić               064/022-07-13

Zaovine             Vidoje Lazić                    069/51-57-954

Ovčinja              Milenko Milovanović      064/97-99-921

Crvica                Miloš Marković            064/46-67-782

Sijerač               Andrija Živanović        060/04-641-04

Dobrotin           Milorad Đuričić          

Rastište             Dragojle Jovanović    064/38-06-891

Obajgora           Miloš Božić               064/99-19-880

Bačevci              Milojko Milosavljević    064/37-08-187

Pilica                  Radomir Gavrilović   066/88-58-497

Jakalj                  Radomir Maksimović    064/244-53-60

Jagoštica            Miloš Stevanović        064/019-34-22

Lještansko         Ljuban Kovačević    065/82-72-037

Beserovina       Milan Vimić                064/41-10-463

Dub                   Dragan Vukajlović      064/24-32-039

Zarožje             Dragoman Jagodić     066/48-74-55

Okletac             Mitar Todorović          064/55-55-504

Pašina Ravan    Ljubiša Baratović      064/39-07-041

Zlodol                Milan Garić                065/58-57-487

Bajina Bašta      Nedeljko Rakić       064/868-75-01

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?