Dokumenti
Uputstva za poljoprivredna gazdinstva
Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu
Edukativni liflet sa smernicama za smanjenje rizika od poplava
Edukativni poster sa smernicama za smanjenje rizika od poplava
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?